Telefon 8 - 18 hod
+420 606 61 26 54

GDPR

Informace o ochraně a zpracování osobních údajů dle GDPR

(dále jen informace)

Společnost SSP COMPANY s.r.o. se sídlem Smilova 485, Pardubice 530 02, IČ: 03221016, zapsána OR u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 36027 (dále jen společnost) zavedla vhodná opatření na zabezpečení osobních údajů, které zpracovává. Společnost vždy nakládá s osobními údaji dle požadavků příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů a považuje je za důvěrné.


Dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (EU 2016/679 (GDPR) je společnost správcem osobních údajů, které shromažďuje, uchovává, používá a zpracovává v rámci svých aktivit, které zahrnují zejména: podnikatelské činnosti,která spočívá v poskytování služby informačního servisu (poradenství) a srovnání nabídek služeb a produktů třetích osob v oblasti finančních služeb. Poskytování uvedených služeb probíhá zejména prostřednictvím webového portálu www.aaarefinancovani.cz a přistávací stránky www.aaarefinancovani.cz/konsolidace ("webový portál"), případně formou telefonního hovoruvšepro účely, jež jsou specifikovány níže.


Tyto informace společnosti o ochraně a zpracování osobních údajů dle GDPR se vztahují na zpracovávání osobních údajů:
a) zpracování osobních údajů, během řešení konkrétního obchodní případu, které společnost zpracovává pro třetí osoby ("dále jen banky").
b) sdělených subjektem údajů během nahráváného telefonního hovoru s operátorem call centra
c) v rámci plnění smluvních povinností vůči zákazníkům a dodavatelům
d) v rámci plnění zákonných povinností
e) za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti či za určitých okolností za účelem ochrany veřejného zájmu


Účel zpracování osobních údajů

Společnost je oprávněna shromažďovat a zpracovávat osobní údaje subjektů údajů za následujícím účelem:
• plnění smluvních povinností, nezávazné kalkulace a srovnání služeb a produktů třetích osob, včetně zadávání do systémů bank, které k tomuto využívají dále vlastní souhlasy se zpracováním osobních údajů.
• plnění zákonných povinností, především vůči orgánům státní správy a samosprávy, organům činným v trestních řízení, např. v daňové a účetní oblasti a ve smyslu zákona č. ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru)
• ochrany oprávněných zájmů správce údajů, především posuzování bonity zákazníkanebo ochrana před zneužitím Webového portálu)
• zprostředkování jednání o uzavření smlouvy (tj. smlouvy na nákup/ odběr konkrétních služeb či produktů s dodavateli Společností);
• řešení požadavků, jež subjekty údajů zadají prostřednictvím elektronických formulářů či zašlou prostřednictvím emailu, především v případě uchazečů o zaměstnání
• Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů (Společnosti mohou zasílat obchodní sdělení, newslettery, a nabízet služby a produkty prostřednictvím e-mailu a telefonu);


Druhy osobních údajů a účel jejich zpracování:

Osobní údaj Účel
Jméno a příjmení Plnění smluvních a zákonných povinností, ochrana oprávněných zájmů správce údajů, řešení požadavků z elektronických formulářů, Jednání o zprostředkování smlouvy, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů
Adresa Plnění smluvních a zákonných povinností, ochrana oprávněných zájmů správce údajů, řešení požadavků z elektronických formulářů,Jednání o zprostředkování smlouvy, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů
E-mail Plnění smluvních a zákonných povinností, ochrana oprávněných zájmů správce údajů, řešení požadavků z elektronických formulářů, Jednání o zprostředkování smlouvy, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů
Telefonní číslo Plnění smluvních a zákonných povinností, ochrana oprávněných zájmů správce údajů, řešení požadavků z elektronických formulářů, Jednání o zprostředkování smlouvy, Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů

Způsob zpracování osobních údajů
Společnost zpracovává, shromažďuje, využívá a uchováváurčité osobní údaje manuálními a automatizovanými prostředky. K druhé z výše uvedených variant dochází zejména za účelem plnění smluvních požadavků, nabízení služeb a produktů a pro statistické účely, během každé návštěvy portálu. Společnost je oprávněna v rámci komunikace prostřednictvím telefonního hovoru zaznamenat daný hovor, a to zejména za účelem prokazování skutečností (např. uzavírání či změny smluv, plnění informační povinnosti správce osobních údajů) a zlepšování kvality poskytovaných služeb, a to za předpokladu, že je na začátku daného telefonního hovoru k jeho záznamu ze strany příjemce poskytnut jeho souhlas.


Souhlas se zpracováním osobních údajů
V případě, kdy subjekt údajů udělí společnosti svůj souhlas se zpracováním osobních údajů za účelem přímého marketingu, tj. zasílání personalizovaných marketingových sdělení a nabídek, včetně profilování, prostřednictvím elektronických telekomunikačních prostředků či telefonicky, činí tak dobrovolně a je oprávněn daný souhlas kdykoliv odvolat, a to písemně dopisem zaslaným na adresu sídla společnosti


Zpřístupnění osobních údajů
Společnost zpřístupňuje osobní údaje subjektů údajů pouze oprávněným zaměstnancům a třetím stranám, které společnosti poskytují služby, a to pouze v nezbytné míře. Třetí strany jsouvždy povinny přijmout náležitá bezpečnostní opatření na ochranu těchto osobních údajů, používat je jen k danému účelu a v souladu s pokyny společnosti.


Lhůta uchování osobních údajů
Společnost uchovává osobní údaje subjektů údajů po dobu, jež je nezbytně nutná pro plnění veškerých smluvních a zákonných požadavků, které společnosti ukládají právní předpisy, případně po dobu, na kterou subjekt údajů udělil svůj souhlas.


Společnost uchovává osobní údaje dle účelu jejich zpracování, a to po dobu:

Účel zpracování Lhůta uchování
Plnění smluvních povinností 10 let po skončení smluvního vztahu
Jednání o zprostředkování smlouvy 10 let po skončení smluvního vztahu
Plnění zákonných povinností po dobu dle příslušných právních předpisů
Zasílání obchodních sdělení a nabídka služeb a produktů po dobu platnosti souhlasu se zpracováním osobních údajů, příp. do doby jeho odvolání
Ochrana oprávněného zájmu správce údajů Dle právních předpisů, jež se na daný případ vztahují
Řešení požadavků z elektronických formulářů Dle právních předpisů, jež se na daný případ vztahují


Právo na přístup, opravu, výmaz a omezení

Práva subjektů údajů spojená s osobními údaji

Za určitých okolností mají subjekty údajů ze zákona právo:
• požadovat přístup k osobním údajům, tj. obdržet informace o tom, které osobní údaje společnost zpracovává a ověřit si, zda je společnost zpracovává zákonným způsobem
• požadovat opravu osobních údajů, které společnost zpracovává, tj. požadovat opravu jakýchkoli neúplných či nesprávných osobních údajů
• požadovat výmaz osobních údajů, tj. požadovat vymazání či odstranění osobních údajů, pokud neexistuje legitimní důvod k jejich zpracovávání
• vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které společnost zpracovává, a to z legitimních důvodů a pokud je daná námitka odůvodněná zvláštností situace. Subjekt údajů je vždy oprávněn vznést námitku proti zpracovávání osobních údajů pro účely přímého marketingu
• požadovat omezení zpracování osobních údajů, tj. požadovat pozastavení zpracování osobních údajů
• požadovat předání osobních údajů další straně


Za běžných okolností není za uplatnění žádosti ohledně výše uvedených práv účtován žádný poplatek. Přiměřený poplatek bude však účtován v případech zjevně nedůvodných či nepřiměřených, o čem bude žadatel náležitě ze strany společnosti informován.

Pro uplatnění svých práv se subjekty údajů mohou písemně obracet na adresu sídla společnosti Smilova 485, Pardubice 530 02, telefonicky 606 612 654, emailem info@aaarefinancovani.cz. Za účelem výkonu práv subjektu údajů – žadatele, je společnost oprávněna ověřit si jeho identitu.


Informace společnosti SSP COMPANY s.r.o. o ochraně a zpracování osobních údajů dle GDPR jsou platné a účinné od 25.5.2018 a mohou být dle potřeby aktualizovány.


Specialisté na refinancování a konsolidace
© 2023 AAArefinancování.cz - Všechna práva vyhrazena.